Årsberättelse 2018

Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för Suomen Kylät ry (SYTY) – Finlands Byar rf:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svensk Byaservice (SB), ett samarbetsorgan gemensamt för SFV, Sydkustens landskapsförbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK/KulturÖsterbotten). Under året har Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) övertagit ansvaret för SB:s verksamhet från och med 1.9.2018 och är ny upprätthållare från och med 1.1.2019.

Under 2019 bildas en ny samarbetsgrupp för SB, då den gamla upphörde att existera vid årsskiftet. Den svenska verksamheten arbetar med lokal utveckling på ett likvärdigt sätt som den finska verksamheten men med hela Svenskfinland som verksamhetsområde. Till det nya svenskspråkiga byanätverket inbjuds de tvåspråkiga aktionsgrupperna Aktion Österbotten rf, I samma båt – samassa veneessä rf ry, Pomoväst rf, SILMU ry och det enspråkiga Leader Åland, samt de tvåspråkiga regionala byaföreningarna; Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Nylands Byar r.f. – Uudenmaan Kylät ry, Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS), samt Aktion Österbottens byaverksamhet och SILMU:s byasektion. Därtill inbjuds bland andra Svenska studieförbundet och de tidigare samarbetsparterna SFV, SÖFUK och Sydkustens landskapsförbund. Ett nytt samarbetsorgan tillsätts under vårvintern 2019.

Svensk Byaservice är medlem av Finlands Byars byautskott och internationella utskott. Strävan är att verksamheten, dels står för den svenska servicen, dels kompletterar den finskspråkiga verksamheten och projektverksamheten. SB utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.

Den nya riktlinjen som Landsbygdspolitiska rådet antagit, platsbaserad politik, är en ledstjärna för Svensk Byaservice. Det krävs såväl teoretiska diskussioner som praktiska exempel för att denna riktlinje ska kunna förverkligas. Emellertid sköts SB:s verksamhet som deltidstjänst, vilket har begränsat verksamheten.

Arbetet med en omstrukturering av den finlandssvenska landsbygdsutvecklingen fortgår. Målet är att ge mera tyngd åt verksamheten och garantera mera bestående strukturer. Svensk Byaservice struktur har inte i någon större grad förändrats sedan samarbetsorganet skapades för drygt 20 år sedan, då SYTY ännu inte hade grundats och då det ännu inte varken fanns Leader-grupper eller regionala byasammanslutningar. Nu går Svensk Byaservice inför en breddning av samarbetsnätverket.

Samarbetsgruppen för Svensk Byaservice (SFV/(SLF), Sydkustens landskapsförbund och SÖFUK) har hållit två möten under året, 12.3 och 4.9, där man under höstmötet hade SLF med, som gav sin syn på SB:s framtid.

IDNET (Identitetsbaserat nätverk) inom Landsbygdspolitiska rådet (MANE) fungerar som ett projekt/nätverk under SLF sedan 1.9.2018. Temagruppen och Svensk Byaservice har ett nära samarbete och arbetsfördelning. SB har informerat byaaktivisterna, de lokala aktionsgrupperna och landsbygdsutvecklarna via sociala medier.

Informationen sköts via blogg, Twitter och Facebook. Svensk Byaservice blogg finns som länk på olika organisationers webbplatser. Dessutom har SB upprätthållit hemsidan ByaNet som uppdaterats, samt bidragit med artikel i Bondeföretagaren. Under hösten har nätarbetet med uppgörande av adresslistor för byaråd/-föreningar i Svenskfinland inletts. Listorna behövs för information och fältarbete.

Svensk Byaservice har deltagit i Finlands Byars byautskott och internationella utskott, samt tagit del i dess tiimi-möten och i en del av Finlands Byars övriga evenemang. SB har också i övrigt aktivt stött Finlands Byars internationella verksamhet och dess nordiska samarbete. SB representerar Finlands Byar i styrelsen för Hela Norden ska leva och stod som värd för höstmötet och styrelsemötet på Åland i oktober 2018. Till höstmötet var Michael Oksanen, generalsekreterare för Pohjola- Norden inbjuden som gäst. Föreningen Hela Norden ska leva diskuterade ett utökat samarbete med Föreningen Nordens förbund. Under år 2019 kommer Föreningen Norden att fylla 100 år, vilket ger möjligheter att gemensamt lyfta fram betydelsen av det nordiska civilsamhällets insatser. SB samarbetar också aktivt med Nordregio och framförallt temagruppen för hållbar landsbygdsutveckling. Under året har SB även gjort översättningar från finska till svenska åt Finlands Byar och bidragit med inlägg i Finlands Byars uutiskirje.

För att verifiera och förbättra den sociala påverkan och ta en lämplig roll i landskaps- och regionreformen, samt framtidsarbetet till år 2030, förutsätts en kvalitetsprocess. Under året har sålunda Svensk Byaservice, liksom både centralorganisationen Finlands Byar och de 19 regionala byaföreningarna, arbetat på sin kvalitetsmanual och deltagit i sammankomster. Arbetet avslutas våren 2019 med auditering.

Den traditionella finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnades på Åland den 5-7 oktober. Programmet upptog bl.a. föreläsningar om digitalt entreprenörskap, levande landsbygd, landsbygdspolitik, workshop om digitalt entreprenörskap, temaföreläsningar om landsbygdssäkring, Skördefesten & Åland Grönskar, gränsöverskridande samarbete, landsbygdspolitiskt engagemang och nätverkande mellan organisationer, samt Silverskär. Det skrevs även en resolution från Landsbygdsriksdagen. Nästa Landsbygdsriksdag hålls 2020 i östra Nyland med SILMU som lokal värd.