Årsberättelse 2016

Den svenska verksamheten arbetar med landsbygdsutveckling på ett likvärdigt sätt som den finska verksamheten. Det finns fem tvåspråkiga regionala byarådsorganisationer; SILMU ry:s byasektion, Aktion Österbotten r.f./byaverksamheten, Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Västnylands Byar r.f. – Länsi-Uudenmaan Kylät ry och Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS).

Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för SYTY:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svensk Byaservice (SB), ett samarbetsorgan gemensamt för SFV, Sydkustens landskapsförbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK/KulturÖsterbotten). SB är medlem av SYTY:s byautskott och internationella utskott. Strävan är att verksamheten, dels står för den svenska servicen, dels kompletterar den finskspråkiga verksamheten och projektverksamheten. Byaservice utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger. Den nya strategi som Landsbygdspolitiska rådet antagit, Platsbaserad politik, är en ledstjärna för SB. Det krävs såväl teoretiska diskussioner som praktiska exempel för att denna strategi skall kunna förverkligas.

Demokrati och medborgarinflytande är fortsatt viktiga frågor för SB. En metod som många varit intresserad av och som visat sig vara aktiverande och inkluderande är storytelling/berättande på lokal nivå. SB har under året aktivt stött aktiviteter i anslutning till berättande i samarbete med KulturÖsterbotten och Sydkustens Landskapsförbund. Nätverk, kunskaps- och erfarenhetsutbyte har också skapats till Västerbotten i Sverige, ”Berättarnas län”, samt ut i Europa via ERASMUS+ projektet ”Raising Strong and Resilient Communities”, www.rsrc.eu, där metoder för storytelling står i fokus. I projektet utgör skärgårdsön och det lokala samhället på Bergö i Malax kommun det finska pilotområdet. Ett annat område som väcker allt mera intresse inom ramen för demokrati och medborgarinflytande, är ”Omställningsfrågor”. SB har medverkat till FACEBOOK-gruppen Omställning Österbotten och Omställning Svenskfinland, ett forum som samlar intresserade personer inom temat Omställning.

Den 2 februari hölls ett diskussionstillfälle/seminarium i Korsholms vuxeninstitut på temat Demokrati, delaktighet, åsiktsbildning och åsiktsförändring i samarbete med Korsholms vuxeninstitut. Föreläsaren, PD Marina Lindell från Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa, delade med sig av sin forskning om hur medborgarna påverkas av att delta i demokratiska samtal och hur medborgarna i sk medborgarpaneler kunde delta i större utsträckning i det politiska beslutsfattandet.

Inom ramen för Svensk Byaservice har SFV, Sydkustens landskapsförbund och Svenska Österbotens förbund/Kultur Österbotten drivit ett projekt med namnet ”Svenskfinland berättar mera. Den 9 februari arrangerades en ordfördelarutbildning i Tammerfors med Sveriges enda berättarantikvarie som utbildare, Marianne Folkedotter. Dagen innan arrangerades även en berättarworkshop i Vasa i samarbete med KulturÖsterbotten. Världsberättardagen den 20 mars uppmärksammades med ett lokalt berättarcafé på Bergö. Avsikten är att lyfta fram lokala berättelser som en potential i lokalt utvecklingsarbete.

Arbetet med en omstrukturering av den finlandssvenska landsbygdsutvecklingen fortgår. Målet är att ge mera tyngd åt verksamheten och garantera mera bestående strukturer. Byaservice struktur har inte förändrats sedan samarbetsorganet skapades för drygt 20 år sedan, då SYTY ännu inte hade grundats och då det ännu inte varken fanns Leader-grupper eller regionala byasammanslutningar.

IDNET (Identitetsbaserat nätverk) inom Landsbygdspolitiska rådet (MANE) fungerar som ett projekt under SFV. Temagruppen och Svensk Byaservice har ett nära samarbete och arbetsfördelning. Svensk Byaservice har informerat byaaktivisterna, de lokala aktionsgrupperna och landsbygdsutvecklarna via det elektroniska nyhetsbrevet som sänds månadsvis till drygt 300 personer. Nyheterna i nyhetsbrevet kan sökas var för sig i ett bloggformat. Detta gör att nyhetsbrevet kan spridas också via bl.a. jord- och skogbruksministeriets och SYTY:s webbplatser. Dessutom har Byaservice upprätthållit hemsidan ByaNet, samt bidragit med artiklar i SFV-magasinet.

Utbildningsverksamheten har bestått av regionala utbildningstillfällen, utgående från regionala behov. Tammerfors-träffarna, som hålls i samarbete med landsbygdsnätverkstjänster i Seinäjoki, fortsatte med en träff den 29 september. Programmet upptog dels en föreläsning om hållbarhetsfrågor och helhetslösningar ur en bioregional synvinkel med Daniel Hansson från Sverige och dels info om MANE:s roll, samt erfarenhetsutbyte för Leader-grupperna och byaombuden.

Bakom den europeiska Landsbygdsriksdagen, som ordnas vartannat år (senast år 2015), står European Rural Community Alliance, närverket PREPARE och LEADER-gruppernas samarbetsorganisation ELARD. Svensk Byaservice har representerat den finska byarörelsen i dessa sammanhang.  Svensk Byaservice har också i övrigt aktivt stött SYTY:s internationella verksamhet och nordiskt samarbete.

Den traditionella finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnades i Karis, Västnyland, den 22-23 oktober. Programmet upptog bl.a. föreläsning av dansken Frank Erichsen, känd från TV-serien Den danske bonden, som lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård. Vidare ingick talkshow om att våga sticka ut, Porkala parentesen – lokal utveckling baserad på vår närhistoria, workshops om tredje sektorns roll vid integration och storytelling som metod inom landsbygdsutveckling, samt att det även skrevs en resolution från Landsbygdsriksdagen. Nästa landsbygdsriksdag planeras till Åland år 2018 med LEADER Åland som lokal värd. SB har även deltagit i de inledande förberedelserna inför Landsbygdsparlamentet i Leppävirta på hösten 2017.