Verksamhetsplan 2019

ALLMÄNT

Svensk Byaservice (SB), som är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland, täcker in Svenskfinlands tvåspråkiga kommuner och organisationer i tre landskap. Även Åland inbjuds till möten. Som neutralt samarbetsnätverk har SB alla möjligheter att kunna utvecklas under rådande strukturella omständigheter. I och med att Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) är ny upprätthållare av SB från och med 1.1.2019, och att överenskommelsen för nuvarande samarbetsgrupp har sagts upp, så kommer en ny samarbetsgrupp att bildas under hösten 2018.

Statsbidraget från Byaverksamhet i Finland r.f. (SYTY) är främst till för att sköta om den svenskspråkiga delen inom SYTY. Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för SYTY:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för SB. Strävan är att verksamheten, dels står för den svenska servicen, dels kompletterar den finskspråkiga verksamheten och projektverksamheten. SB utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.

ARBETSGRUPPEN

Samarbetsgruppen för SB håller fyra möten under det kommande året. I januari-februari hålls ett kick-off-möte inför verksamhetsåret då också statsbidraget blivit klargjort för år 2019, i mars behandlas bland annat bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, i augusti hålls ett möte för att se över höstens verksamhet, medan det fjärde mötet i början av oktober behandlar förslag till budget och verksamhetsplan för år 2020.

TYNGDPUNKTER 2019:

  • Medverkar aktivt i SYTY:s verksamhet, samt deltar i teammöten och utskott.
  • Nya samarbetsformer utvecklas till de tvåspråkiga Leader-grupperna, samt de tvåspråkiga regionala byaföreningarna med sina byaråd samt till Svenska Studieförbundet.
  • Synergieffekter söks mellan Byaservice och lantbrukssällskapens rådgivning, samt i energifrågor för att gynna landsbygdens utveckling.
  • Lyfter fram hållbar utveckling, t.ex. via ”Omställning” med fokus på lokal ekonomi, företagande och demokrati.
  • Sprider information om Metoden Community mapping till de finlandssvenska lokalsamhällena, en inventeringsmetod gällande lokala strukturer i ett framtidsperspektiv.
  • Bevakar den pågående landskapsreformen och formar verksamheten i SB utgående ifrån de förändringar som sker. Utgående från det här formas verksamheten inom SB med fokus på tredje sektorn i samarbete med det finlandssvenska landsbygdspolitiska nätverket IDNET.
  • Deltar i nordiska (Hela Sverige ska leva, Hela Norden ska leva) och internationella verksamheter och evenemang för att utbyta erfarenheter och metoder i stärkandet av den finlandssvenska lokala utvecklingen.
  • Informationen (den svenskspråkiga informationen är också en del av SYTY:s nordiska aktivitet) sköts via blogg, https://byaservice.wordpress.com/, Twitter, https://twitter.com/byaservice, Facebook, https://www.facebook.com/groups/220058525177516/, och hemsidan, www.bya.net. Twitter och Facebook används även för en tvåvägskommunikation, utgående från bl.a. den information som sätts in i nuvarande blogg. SB:s blogginlägg delas även till IDNET:s Facebook-sida. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Även översättningar åt SYTY utförs.
  • Fortsätter med ”Tammerfors-möten” som fungerar som ett finlandssvenskt forum för ventilerande av aktuella ärenden för de tvåspråkiga Leader-grupperna och de tvåspråkiga regionala byaföreningarna inom Svenskfinland. Även IDNET:s samarbetspartner kan inbjudas till föreläsningar som har ett allmänt större intresse.
  • Samarbetar med IDNET/MANE (Maaseutupolitiikan neuvosto/Landsbygdspolitiska rådet).

(Verksamhetsplanen är godkänd på Finllands Byar rf:s höstmöte i november 2018.)