Verksamhetsplan 2017

ALLMÄNT

Svensk Byaservice (SB), som är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland, bildades 1994 av Nylands svenska landskapsförbund, Svenska Österbottens landskapsförbund, Åbolands kulturråd och Svenska studiecentralen/Svenska folkskolans vänner (SFV). Numera är SB ett samarbetsorgan för SFV, Sydkustens landskapsförbund rf och samkommunen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).

Statsbidraget från Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) är främst till för att sköta om den svenskspråkiga delen inom SYTY (enligt ett samarbetsavtal, sedan 20 år tillbaka). Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för SYTY:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för SB. Strävan är att verksamheten, dels står för den svenska servicen, dels kompletterar den finskspråkiga verksamheten och projektverksamheten. SB utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.

ARBETSGRUPPEN

Samarbetsgruppen för SB håller minst fyra möten under det kommande året. I januari hålls ett kick-off-möte inför verksamhetsåret då också statsbidraget blivit klargjort (vet vilka resurser vi rör oss med 2017), i mars behandlas bland annat bokslut och verksamhetsberättelse för 2016, i juni hålls ett möte för att avstämma dels första halvan av året dels planera inför hösten, medan det fjärde mötet i september behandlar förslag till budget och verksamhetsplan för år 2018.

SB-TYNGDPUNKTER 2017:

  • medverkar aktivt i SYTY:s verksamhet, samt deltar i teammöten och utskott
  • fortsätter arbeta med temat ”Omställning” med fokus på lokal ekonomi, företagande och demokrati
  • bevakar den pågående landskapsreformen och formar verksamheten i SB utgående ifrån de förändringar som sker.
  • delar i nordiska och internationella verksamheter (främst med Hela Sverige skall leva och Hela Norden skall leva)
  • informerar genom nyhetsbrev/blogg, https://byaservice.wordpress.com/, och hemsida, www.bya.net. Under året utreds och utvecklas informationen mer mot sociala medier (Den svenskspråkiga informationen är också en del av SYTY:s nordiska aktivitet)
  • fortsätter traditionen med ”Tammerforsmöten” som fungerar som ett finlandssvensk forum för landsbygdsutvecklare
  • samarbetar med landsbygdsnätverkstjänster i Seinäjoki och erbjuder sina tjänster inom ramen för och i samförstånd med SYTY.
  • samarbetar med IDNET/MANE (Maaseutupolitiikan neuvosto/Landsbygdspolitiska rådet). SB fungerar som en länk till byarörelsen och de lokala aktionsgrupperna.
  • fortsätter samarbetet med KulturÖsterbotten och Sydkustens landskapsförbund genom storytelling, styrkan i lokala berättelser. Samarbetskonceptet går under namnet Svenskfinland berättar mera.
  • initierar ett utökat samarbete i Svenskfinland kring kulturturism genom att sammanföra olika projekt och aktörer till ett seminarium i frågan

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls vartannat år, ordnas nästa gång 2018. Den 1-3 september 2017 hålls ett Maaseutuparlamentti i Leppävirta, Norra Savolax med anledning av Finland 100 år med svenska inslag där även SB förväntas ha en roll. SB deltar även i andra av SYTY:s aktiviteter gällande Finland 100 år.

POSITIONERING

SB är ett unikt samarbetsnätverk med idag rätt långa traditioner (över 20 år). SB täcker in Svenskfinlands tvåspråkiga kommuner och organisationer i tre landskap. SB är ett neutralt samarbetsnätverk som har alla möjligheter att kunna utvecklas under rådande strukturella omständigheter.

(Verksamhetsplanen är godkänd på Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte i november 2016.)