Föreläsningar om landsbygdssäkring erbjuds

12.3.2012

Kommunstrukturen står inför stora förändringar, det har kallats den största förvaltningsreformen i vår tid. Det finns orsak att genomföra den här processen med beaktande av landsbygdens behov. Det finns en risk att de perifera områdenas och de små landsbygdskommunernas behov inte beaktas allsidigt.

Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (Maaseutupoliittinen yhteistyöryhmä, YTR) har utarbetat ett verktyg för landsbygdskonsekvensbedömning. Det är en checklista som är tänkt att användas vid samhälleliga beslut för att avgöra om besluten ev. slår ut olika i staden och på landet. Detta redskap heter landsbygdssäkring, se Maaseutuvaikutusten_arviointi_031109_FI-SV.pdf.

Svenska temagruppen inom YTR (under ledning av riksdagsman Mats Nylund) anser att detta redskap är lämpligt att använda i kommunreformsprocessen och hoppas att kommuner, byaråd och andra landsbygdsaktörer vill använda sig av det vid bedömningen av vilken typ av kommunreform som är den bästa och under vilka villkor den bör genomföras.

Folkrörelserna har också ett stort intresse, speciellt på lokal nivå, att engagera sig i kommunreformen. Den kan komma att påverka verksamhetsmöjligheterna avsevärt.

Temagruppen ställer gärna upp med mera information om hur redskapet kan användas och kan om så krävs också förmedla kontakter till forskare om dylikt behov uppstår. Det konkreta arbetet med landsbygdsäkringen måste dock skötas på lokal nivå, där sakkunskapen finns.

Om intresse finns hos er organisation att ordna en föreläsning inklusive en del övningsarbete så står temagruppen till tjänst med föreläsare. Intresset kan eventuellt bli stort för detta, i så fall prioriterar temagruppen föreläsningstillfällen som når större områden. Ta gärna kontakt med Peter Backa, sekreterare, tfn 040-595 0444 eller e-post peter.backa(a)studiecentralen.fi.

 

Temagruppen ordnade också en pressinformation om landsbygdssäkring. En inspelning finns på nätsändningar.