Stöd till närmare 180 bybutiker

18.01.2022 kl. 12:30
Livsmedelsverket beviljatde stöd åt 174 bybutiker och 4 butiksbilar. Denna gång utvidgades stödområdet till att omfatta, förutom glesbygden, alla landsbygdsområden.

Livsmedelsverket har beviljat stöd till 174 bybutiker och fyra butiksbilar. Den tidigare ansökan om stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden ordnades 2019. Denna gång utvidgades stödområdet till att omfatta alla landsbygdsområden, inte bara glesbygden.

Nästan alla lanthandlare som hade ansökt om stöd fick det också. Stödet uppgår till ca 11 000 euro per butik. Bybutiker som tillhandahåller butiksbilstjänster får ungefär 15 000 euro i stöd.

Med stödet vill man trygga och förbättra tillgången till dagligvarubutikstjänster på landsbygden genom att bevara och bredda utbudet. Utöver dagligvarutjänsterna tillhandahåller butikerna till exempel uttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

– Det är fint att allt fler bybutiker och butiksbilar nu har fått stöd, gläder sig jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Jag hoppas att stödet också ska hjälpa med ägar- och generationsväxlingar. Lanthandlarnas medelålder är hög, och det finns risk för att det inte finns någon som tar över butikerna i samband med pensioneringar. Då förlorar landsbygden många tjänster som är nödvändiga med tanke på en fungerande vardag. Stödet kan i bästa fall uppmuntra nya företagare att fortsätta med den för landsbygdens livskraft så viktiga företagsamheten.

Stödområdet omfattar landsbygdsområdena. Med landsbygdsområde avses ett område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden.

Uppgifterna är från jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: