Årsberättelse 2019

Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svensk Byaservice (SB), som upprätthålls av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) sedan 1.1.2019.

Den svenska verksamheten har det lokala samhället som grundtanke men Svenskfinland som arbetsfält. Även kontakter till Åland är viktiga. För att skapa ett bättre samarbete gällande byaverksamheten i Svenskfinland, bildas under år 2020 ett arbetsutskott bestående av representanter från de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna; Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Nylands Byar r.f. – Uudenmaan Kylät ry, samt Aktion Österbottens byaverksamhet och SILMU:s byasektion.

Samarbetet med speciellt Förbundsarenan, de svensk- och tvåspråkiga LEADER-grupperna, samt andra landsbygdsrelaterade föreningar är också viktigt, såväl nationellt, nordiskt som europeiskt. Den nya riktlinjen som Landsbygdspolitiska rådet antagit, platsbaserad politik, är även en ledstjärna för Svensk Byaservice.

Svensk Byaservice är medlem av Finlands Byars byautskott och internationella utskott.SB utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.

En förändringsgrupp för Svensk Byaservice har hållit två möten under året, 8.4 och 20.5, med finlandssvenska organisationer och samkommuner. Under mötena diskuterades SB:s nya inriktning på verksamheten från och med 2020. Ett nytt strategipapper har tagits fram, Svensk Byaservice 2.0 där fokus ligger på smarta byar och hållbarhetsfrågor.

IDNET (Identitetsbaserat nätverk) inom Landsbygdspolitiska rådet (MANE) fungerar som ett projekt/nätverk under SLF sedan 1.9.2018. Temagruppen och Svensk Byaservice har ett nära samarbete och arbetsfördelning. SB har informerat byaaktivisterna, de lokala aktionsgrupperna och landsbygdsutvecklarna via sociala medier. Informationen sköts via blogg, Twitter och Facebook. Svensk Byaservice blogg finns som länk på olika organisationers webbplatser. Dessutom har SB upprätthållit hemsidan ByaNet som uppdaterats.

Svensk Byaservice har deltagit i Finlands Byars byautskott och internationella utskott, samt tagit del i dess tiimi-möten och i en del av Finlands Byars övriga evenemang och utbildningar. SB har också i övrigt aktivt stött Finlands Byars internationella verksamhet och dess nordiska samarbete. SB representerar Finlands Byar i styrelsen för Hela Norden ska leva. SB samarbetar också aktivt med Nordregio och framförallt temagruppen för hållbar landsbygdsutveckling. SB deltog i Finlands byars delegation till Spanien, Asturien och den europeiska Landsbygdsriksdagen där också en föreläsning hölls om digitaliserat entreprenörskap på landsbygden. Under året har SB även gjort översättningar från finska till svenska åt Finlands Byar och bidragit med inlägg i Finlands Byars uutiskirje. I likhet med de flesta regionala byaföreningarna, har även SB under året fått en ny logo, som har samma symbol som Finlands Byars logo.

För att verifiera och förbättra den sociala påverkan och ta en lämplig roll i landskaps- och regionreformen, samt framtidsarbetet till år 2030, förutsätts en kvalitetsprocess. Både centralorganisationen Finlands Byar, de19 regionala byaföreningarna och SB har uppgjort kvalitetsmanualer. Under vintern-våren har Svensk Byaservice, kompletterat sin kvalitetsmanual och deltagit i träffen för kvalitetsarbetet den 22.5 i samband med vårens nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten. Auditeringen hålls under våren 2020.

Den 14 januari hölls ett diskussionstillfälle i Helsingfors om det svenska konceptet Överenskommelsen som långt legat på överenskommelser på det sociala området, men som i början av 2018 delvis förnyats. Föreläsare var Karin Bergelv, kanslichef på Överenskommelsen. En artikel skrevs för publicering på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. Tillfället upptog även diskussioner om en nystart för Svensk Byaservice i och med SLF som ny upprätthållare. En arbetsgrupp bildades för att fundera på SB:s framtid och sammansättning (överenskommelse om SB, nätverk och samarbetsgrupp).

Den 20 maj hölls ett seminarium i Helsingfors om social innovation med Fredrik Björk, lärare och forskare vid institutionen för Urbana Studier vid Malmö universitet. Utifrån social innovation med fokus på landsbygdsutveckling diskuterades bl.a. strategier och satsningar inom området ifrån olika aktörer.