Verksamhetsplan 2020

Svensk Byaservice (SB) har det lokala samhället som grundtanke och Svenskfinland som arbetsfält. SB bör bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl på landet som i staden. Det nationella, nordiska och europeiska samarbetet utgör en viktig referensram för arbetet inom SB. Även Åland inbjuds speciellt till samverkan med SB.

Statsbidraget från Finlands Byar rf är främst till för att sköta om den svenskspråkiga delen inom Finlands Byar. Svensk Byaservice ingår därför i Finlands Byars arbetsteam, byautskott, internationella utskott, samt på sikt det nya stadsdelsutskottet. På den regionala nivån samverkar SB med de regionala byaombuden, samt med de svensk- och tvåspråkiga Leader-grupperna.  SB samverkar även med tredje sektorns organisationer och föreningar, främst via samarbetet med Svenska studieförbundet (som håller på att byta namn till Förbundsarenan). Därtill samverkar SB med relevanta nationella, nordiska och europeiska intresseorganisationer och nätverk.

Svensk Byaservice (tyngdpunkter år 2020):

Svensk Byaservice inleder en förnyelse-och aktivitetskampanj för den svensk- och tvåspråkiga landsbygden i Finland. Fokus bör läggas på att utveckla de lokala samhällena till smarta och klimatsmarta byar för att lokalsamhällena skall hållas livskraftiga och attraktiva. Detta arbete bör göras i god samverkan med såväl den EU-delfinansierade som nationella programpolitiken, samt med SB:s samarbetspartners på nationell, regional- och lokal nivå. För att uppnå en ny aktiverande nivå i Svenskfinland, kan SB fungera såväl som initiativtagare, aktivator, folkbildare som projektaktör.

Med tanke på de olika pågående reformprocesserna i Finland bör Svensk Byaservice även uppmärksamma utvecklandet av lokal demokrati och påverkansmetoder, samt befrämjandet av nya partnerskapslösningar på landsbygden (offentlig-privat-tredje sektorn).

Svensk Byaservice samlar en till två gånger per år olika finlandssvenska landsbygds- och lokala aktörer till en nätverksträff kring ett kompetenshöjande tema (har tidigare gått under benämningen ”Tammerfors-träffar”).

För att hålla ihop samverkan och samarbetet i Svenskfinland samlar Svensk Byaservice, i samarbete med en lokal Leader-grupp, vartannat år olika landsbygdsutvecklingsaktörer, samt kommunala, regionala, nationella och nordiska aktörer till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter i form av den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, ”en arena där man pratar landsbygdsutvecklingsfrågor i Svenskfinland på professionell nivå”. Hösten 2020 ordnas följande finlandssvenska Landsbygdsriksdag i samarbete med Utvecklingsföreningen SILMU rf/Östra Nyland.

Svensk Byaservice samarbetar även med aktörer bakom det nationella Landsbygdsparlamentet (vart tredje år) för att främst bidra till det svenskspråkiga programinslaget och spridning av information, samt med den europeiska Landsbygdsriksdagen (vart annat år), främst för att synliggöra Svenskfinland på den europeiska arenan. Viktiga samarbetspartner är även Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva, samt Nordregio då det gäller såväl kunskapsutbyte som eventuella samarbetsprojekt.

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) fungerar som värdorganisation för Svensk Byaservice och ansvarar för redovisningen av statsbidraget från Finlands Byar. För att bistå SLF i sitt uppdrag bildas en samarbetsgrupp som består av de främsta samarbetspartnerna. Eftersom Svenskfinland är ett vidsträckt område, är det viktigt att samarbetsparterna bidrar till informationsspridningen av relevant information, samt kunskap som bidrar till missionen att bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl på landet som i staden. På grund av att resurserna i Svenskfinland är begränsade, är det också viktigt att hitta gemensamma lösningar till att effektivare kunna dra nytta av varandras kunskaper och kompetens, samt att gemensamt kunna ”växla upp” finlandssvenska satsningar. I övrigt ansvarar SLF för att SB har relevant personal.

Svensk Byaservice bör även överväga ett namnbyte för att bättre svara mot visionen och missionen.

(Verksamhetsplanen är godkänd på Finllands Byar rf:s höstmöte i november 2019.)